NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI (V&O) V ZVEZI Z UPN IN ZAMENJAVO OBRAZCEV

 

Zap. št.

Vprašanje

Odgovor

1.

Kaj je univerzalni plačilni nalog?

 

Univerzalni plačilni nalog (UPN) bo postopno nadomestil zdajšnje papirne obrazce posebno položnico (PP02), plačilni nalog (BN02) in nalog za regulirano čezmejno plačilo (RP01).

 

2.

Kdaj bomo začeli uporabljati UPN?

 

UPN bo (je) v uporabi od 1. 11. 2010.

3.

Kakšno spremembo pomeni UPN za uporabnika?

 

Uporabnik bo namesto dozdajšnjih različnih obrazcev (PP02, BN02) za plačilo svojih obveznosti v prihodnje prejel UPN. Prednost obrazca UPN je uporabnost tako za domača kot za čezmejna plačila.

 

4.

Za kakšen namen se uporablja UPN?

 

UPN se uporablja za negotovinska plačila, gotovinska plačila ter polog in dvig gotovine.

 

5.

Kje bo (je) na voljo obrazec UPN?

 

Prazen obrazec UPN v papirni obliki bo (je) na voljo v papirnicah, knjigarnah in na bančnih okencih, pa tudi v ponudbi elektronskega bančništva vsake banke.

 

6.

Kdaj bodo prenehali veljati dozdajšnji obrazci?

 

Uporabniki plačilnih storitev in tiskarji bodo o ukinitvi dozdajšnjih obrazcev obveščeni najmanj 6 mesecev pred prenehanjem veljavnosti. Datum ukinitve teh obrazcev bo objavljen na (javnih) spletnih straneh ZBS.

 

 Pojasnilo: Dodatna vprašanja je pripravila DS za UPN na podlagi vprašanj, ki so jih postavila podjetja na okrogli mizi in na seminarjih za podjetja.

 

 

Zap. št.

Vprašanje

Odgovor

7.

Ali obrazec UPN podpira uporabo črtne kode?

 

Obrazec UPN predvideva uporabo črtne kode izdajatelja na talonu (v skladu s Tehničnim standardom obrazca UPN – www.zbs-giz.si).

 

8.

Kaj je Izjava o izdajanju obrazca Univerzalni plačilni nalog z izpolnjeno vrstico OCR?

 

Izjavo podpiše izdajatelj UPN z vrstico OCR pri svoji banki. Z njo potrjuje, da bo na podlagi podatka v polju OCR identificiral dolžnika oziroma človeka, s katerim je sklenil dogovor.

 

V interesu bank in tudi prejemnikov plačil je neoviran plačilni promet brez nepotrebnega ročnega zajemanja podatkov, ki niso nujni za izvršitev plačilne transakcije. S podpisano izjavo so izvajalcem plačilnega prometa omogočene hitre in natančne gotovinske transakcije, pri tem pa ne obremenjujejo dodatno plačnika (tistega, ki plačuje). Če prejemnik plačila ne bo podpisal izjave, obstaja možnost zastojev pri plačilnih transakcijah na okencih izvajalcev plačilnih storitev. Posledično je slabša tudi kakovost podatkov, ki jih prejemnik plačila pridobi za knjigovodske evidence in mu omogočajo računalniško zapiranje odprtih postavk po dolžnikih.

 

9.

Ali je BIC prejemnika obvezen podatek?

 

 

Za plačilne transakcije znotraj države navedba oznake BIC banke prejemnika plačila ni obvezen podatek, saj ga slovenske banke pridobijo oziroma ustvarijo na podlagi IBAN računa prejemnika plačila. Je pa navedba BIC banke prejemnika plačila obvezen podatek za pravilno usmeritev čezmejnega plačila do prejemnika z računom pri banki v območju SEPA oziroma zunaj Slovenije. Tako (z navedbo BIC banke) se plačnik izogne dodatnim stroškom, vezanim na plačilno transakcijo.

 

10.

Ali podjetja ob morebitni reklamaciji lahko dobijo kopijo (image) plačila?

 

Nekateri, ne pa vsi ponudniki plačilnih storitev opravljajo optični zajem podatkov s plačilnih nalogov, (t. i. "image processing"). Menimo, da ni nobenih zadržkov, da ti ponudniki – ob poizvedbi ali reklamaciji – ponujajo tudi to možnost.

 

11.

Kaj bo s plačevanjem prilivne provizije pri UPN? Namesto enega nakazila lahko pride do 10.000 nakazil na dan.

 

Banke in stranke opravljanje plačilnih storitev urejajo z ustrezno pogodbo o tem ter skladno s splošnimi pogoji in dvostranskimi dogovori. Vsaka banka sama ureja področje obračuna storitev, skladno s svojo poslovno politiko, zakonskimi in pogodbeno dogovorjenimi okviri in interesi ter obsegom poslovnega sodelovanja posameznega komitenta.

 

12.

Katere so spremembe na področju uporabe sklicev (referenc)?

V Sloveniji se od 1.11.2010 poleg domače lahko uporablja še evropska referenca.

 

V skladu z novimi Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev ( www.zbs-giz.si) bo treba pred zapisom slovenske reference dodati predpono SI, evropska referenca s predpono RF pa začne veljati s temi Pravili.

13.

Kakšne so prednosti UPN za izdajatelja?

 

 • V uporabi bo le en obrazec namesto obstoječih obrazcev (BN02,PP02)
 • en standard za izdajo UPN (namesto dveh), enotno procesiranje plačilnih transakcij (danes ločeno za BN02 in PP02),
 • vplačana in izvršena plačila bodo še isti dan odobrena na računu prejemnika (danes so vplačila s PP02 na računu odobrena naslednji delovni dan),
 • opustitev vzdrževanja dveh ali več zalednih sistemov pri izdajateljih,
 • za izdajatelje UPN z OCR vrstico ne bo več vključevanja v Zbirni center pri Bankart d.o.o.,
 • s podpisom Izjave 1781/2006 si bo izdajatelj zagotovil kontinuiteto obstoječega načina plačevanja.
14.

Kakšna sprememba je UPN za tiskarja?

 

Tiskarji bodo morali tisk obrazca UPN prilagoditi zahtevam Tehničnega standarda obrazca UPN. (www.zbs-giz.si in www.upn.si)

 

15.

Ali se bo referenca RF lahko uporabljala tudi v Sloveniji?

 

Da.

16.

Ali bo UPN na voljo v elektronskih bankah?

Da, vsaka banka bo UPN vključila v svoje elektronsko bančništvo v skladu s svojo poslovno politiko.

 

17.

Ste razmišljali o programu za izpis podatkov na obrazcu UPN?

 

Da. Na portalu www.zbs-giz.si in na spletnih straneh bank bo predvidoma na voljo brezplačen program.

18.

Zapiranje postavk - se bo povečalo število transakcij?

Z migracijo kreditnih plačil na kreditna plačila SEPA se bo število postavk na izpisku TRR povečalo. Zapiranje postavk je možno na osnovi izpiska ZBSXml in z uporabo primerne reference, ki jo prejemnik plačila sporoči plačniku.

 

19.

Se lahko pojavi razlika med prometnimi postavkami in izpiskom, ki je verodostojen dokaz o prometu?

Izpisek  je verodostojna računovodska listina in mora vsebovati vse takšne informacije o prometu, ki se odražajo v stanju na izpisku. Če se ni zgodila napaka, ne bi smelo biti razlik med prometnimi postavkami in izpiskom.

 

 

 • V uporabi bo le en obrazec namesto zdajšnjih obrazcev (BN02, PP02),
 • en standard za izdajo UPN (namesto dveh), enotno procesiranje plačilnih transakcij (danes ločeno za BN02 in PP02),
 • vplačana in izvršena plačila bodo še isti dan odobrena na računu prejemnika (danes so vplačila s PP02 na računu odobrena naslednji delovni dan),
 • opustitev vzdrževanja dveh ali več zalednih sistemov pri izdajateljih,
 • za izdajatelje UPN z vrstico OCR ne bo več vključevanja v Zbirni center pri Bankart d.o.o.,
s podpisom Izjave 1781/2006 si bo izdajatelj zagotovil kontinuiteto zdajšnjega načina plačevanja.